Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ulgi abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ulgi abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Registered : District Court Gdansk Północ, VIII Economic Division of the National Court Register, KRS no. 0000243308 ,
REGON: 190445849, (VAT) NIP: 5861071398

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
ul. Waszyngtona 34/36 (p.428) , 81-342 Gdynia
tel: +48-58-6211035, e-mail : office@apmar.org.pl , board@apmar.org.pl

Gdynia; 11.09.2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Sz. P. Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dot.: Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Szanowny Panie Ministrze,

4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o
przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
(projekt nr UD 126).
W projekcie znalazł się zapis o treści „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw.
ulgę abolicyjną)”. Zapis ten wskazuje, że Rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną. Równocześnie
Ministerstwo Finansów nie wskazuje przyczyn likwidacji ulgi abolicyjnej. „.

W ww. informacji zawarto bardzo niepokojącą dla szerokiego grona polskich marynarzy zatrudnionych na
statkach u zagranicznych armatorów z faktycznymi zarządami w m.in. Norwegii, Singapurze, Wielkiej Brytanii,
Nowej Zelandii, Australii, Katarze etc., zapowiedź, że projektowana ustawa „jednocześnie likwiduje ulgę, o której
mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”.

Takie działania Rady Ministrów zaniepokoiły liczne grono marynarzy którzy pytają Agencje Zatrudnienia –
członków APMAR, o uzasadnienie takich działań Rady Ministrów i ich perspektywy zatrudnienia u ww.
armatorów. Należy nadmienić że w trakcie pandemii Covid-19 marynarze jak grupa zawodowa nie otrzymali i
raczej nie otrzymają żadnego wsparcia rządowego, a wielu z nich już bardzo poważnie odczuło negatywne
konsekwencje ekonomiczne i pracownicze wynikające z zamknięcia granic lub trudnej sytuacji finansowej wielu
przedsiębiorstw armatorskich.

Należy z całą mocą podkreślić, że skutki pracownicze, społeczne i ekonomiczne takich działań legislacyjnych
dla polskich marynarzy mogą być wręcz dramatyczne.

W imieniu marynarzy apelujemy o stosowne działania Ministra zmierzające do zablokowania ww. zmiany prawa,
gdyż finalnie może się okazać, że praca na morzu przestanie się ekonomicznie opłacać dla bardzo szerokiego
grona polskich marynarzy i w konsekwencji do ich exodusu z Polski.

Z wyrazami szacunku.

Przewodniczący Rady
Kpt. ż. w. mgr inż. Waldemar Perchel

/podpisano cyfrowo/

http://apmar.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/APMAR-do-MGMiZS-11-09-2020-MG.pdf