Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

W dniu 22 lipca 2020 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka.

Spotkanie prowadził Pan Robert Wilczyński – Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich, Współprzewodniczacy Zespołu ze strony pracodawców.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy zgłoszone przez stronę pracowników Zespołu. Poruszono kwestie: edukacji przyszłych kadr morskich, jakość kształcenia i przygotowanie psychologiczne przyszłych marynarzym.in.  do pracy z marynarzami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych o innej religii i związanych z tym problemami, konflikty na tle narodowościowym.

Jedenym z punktów spotkania była mowa o wymianach załóg w żegludze międzynarodowej, w szczególności zwrócono uwagę na konieczność bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy armatorami a związkami zawodowymi.

Przedstawiciele strony rządowej poinformowali o stanie prac nad projektem ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy ona objęcia marynarzy i rybaków morskich zamieszkałych na terytorium Polski powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych niezależnie od bandery statku na którym są zatrudnieni.