AKTUALNOŚCI

Nowe wytyczne dot. ważenia kontenerów


 

Urząd Morski w Gdyni informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone „Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS”. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie

 

Bezpieczeństwo morskie to bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych, które niesie za sobą żegluga morska.

 

Bezpieczeństwo żeglugi

 

Bezpieczeństwo żeglugi zapewniane jest na wielu poziomach poprzez:

  • inspekcję stanu technicznego i zarządzania bezpieczeństwem na statkach o polskiej przynależności,
  • bezpieczną obsadą statków,
  • kontrolę obcych statków zawijających do polskich portów,
  • certyfikację i kontrolę wyposażenia morskiego,
  • monitorowanie ruchu statków,
  • zapewnienie oznakowania nawigacyjnego, osłony hydrometeorologicznej i łączności na morzu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611).

 

Przepisy w zakresie ważenia kontenerów


Uznane organizacje

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 611), minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może w drodze decyzji upoważnić uznaną organizację do wykonywania zadań administracji morskiej. Uznane organizacje dotychczas upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej to: Polski Rejestr Statków, Rosyjski Morski Rejestr Statków, Lloyd's Register, RINA, Bureau Veritas, DNV GL, American Bureau of Shipping.

Więcej informacji o uznanych organizacjach.

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) to jednostka budżetowa powołana do ratowania życia na morzu oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego w polskiej strefie odpowiedzialności. Akcje poszukiwawcze i ratownicze są prowadzone przy użyciu nowoczesnych statków ratowniczych, szybkich łodzi hybrydowych oraz helikopterów Marynarki Wojennej RP, bez względu na porę roku i warunki pogodowe. SAR (ang. Search and Rescue) to międzynarodowy skrót używany przez służby ratownictwa morskiego na całym świecie.

 

 

Morska Służba Asysty Telemedycznej

 

Morska Służba Asysty Telemedycznej (Służba TMAS) została powołana w celu wykonywania zadań państwa związanych z udzielaniem porad medycznych drogą radiową na morzu.

Dzięki lekarzom Służby TMAS członkowie załóg o polskiej narodowości na statkach na wodach całego świata, członkowie załóg na statkach znajdujących się w polskim rejonie odpowiedzialności SAR oraz ratownicy Służby SAR, mają w razie potrzeby zapewnioną fachową poradę co do sposobu postępowania z osobą chorą lub ranną na pokładzie statku.

Do zadań Służby TMAS należy:

  • udzielanie porad medycznych drogą radiową, w tym wspomaganie radą w zakresie diagnozy,
  • wskazanie metod postępowania oraz zabezpieczenia medycznego chorych i rannych na pokładzie statku oraz co do decyzji dotyczącej zmiany planu podróży lub zmiany portu docelowego,
  • udzielanie porad, odnośnie do konieczności przeprowadzeniu ewakuacji medycznej,
  • udzielanie wsparcia merytorycznego Służbie SAR w podejmowaniu właściwych decyzji w planowaniu, podejmowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie stanu chorego.

Zadania Służby TMAS wykonuje Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

 

Kontakt

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia
tel. +48 58 699 84 60, +48 58 699 85 78, fax. +48 58 699 84 62
e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl

Koordynatorem ds. TMAS w UCMMiT jest dr n. med. Wojciech Wołyniec.

 

Podstawa prawna

Art. 125 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 611)

 

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich została powołana do badania wypadków i incydentów morskich. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz.U. poz. 1068).

Więcej informacji o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.« Powrót